หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางสาวยอแสง โกวิททวี

หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

นางสาวมนัสรี สังข์เผื่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวเสาวภา เสารีรัมย์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวจันทร์จุฬา อินทวงค์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววาสนา อีดหมาด

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายศรายุธ แซ่ตั้ง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน