หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางสาวกุลวดี สำลีกำเนิด

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายภาณุ วรรณทวี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน