หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางกานดา ทีฆวนิช

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวอลิสา เจริญสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวจันทร์ฉาย ศิลาทอง

เจ้าหน้าที่สนับสนุน