หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร

นางจิราภรณ์ เจริญสุข

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชาญชัย เขียวแท้

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวนจิรัตน์ นวลวิวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวรุ่งนภา แดงดี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวจันทร์ฉาย ศิลาทอง

เจ้าหน้าที่สนับสนุน