คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประธานกรรมการ

นายประวิทย์ สนับแน่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

นางสุนทรี อาจทวีกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

นางสาวสายฝน ดาภา

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ

กรรมการ

นายวันใหม่ อวยพรเจริญผล

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ

กรรมการ

นางสาวนจิรัตน์ นวลวิวัฒน์

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

กรรมการ

นางกานดา ทีฆวนิช

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

นางสาวมนัสรี สังข์เผื่อน

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร

กรรมการ

นายชาญชัย เขียวแท้

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กรรมการ

นายบรรพต ฉั่วตระกูล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวกันญาภัค คล้ายสิงห์โต

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวภิญญาพัชญ์ หนองหาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวนิภา วิเศษการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวยอแสง โกวิททวี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นางสาวเสาวภา เสารีรัมย์

หัวหน้างานบุคลากร

กรรมการและเลขานุการ