ข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน ระดับ ปวช.

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน ระดับ ปวส.