ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดการเรียนการสอน 3 ระดับชั้นดังนี้

     1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

     2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

     3. ระดับปริญญาตรี

รายละเอียด สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 

     1.1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม

            – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

            – สาขาวิชาการบัญชี

            – สาขาวิชาการตลาด

            – สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

 

     1.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม

            – สาขาวิชาออกแบบ

            – สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

            – สาขาวิชาการถ่ายภาพ และวีดีทัศน์

 

     1.3 ประเภทวิชาคหกรรม

            – สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรทวิภาคี)

            – สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

            – สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

 

     1.4 ประเภทวิชาอุตสหกรรมท่องเที่ยว

            – สาขาวิชาการโรงแรม

 

     1.5 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

      2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

             – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             – สาขาวิชาการบัญชี

             – สาขาวิชาการตลาด

             – สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

 

     2.2 ประเภทวิชาศิลปกรรม

             – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

             – สาขาวิชาการถ่ายภาพและวิดีทัศน์

 

     2.3 ประเภทวิชาคหกรรม

             – สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรทวิภาคี)

             – สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาตร์

 

     2.4 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

             – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

     2.5 ประเภทวิชาอุตสหกรรมท่องเที่ยว

             – สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

 

3. ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)

รับสมัครผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี

 

       3.1 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ