ข้อมูลสถานศึกษา

ตราวิทยาลัย

เนื้อที่ของสถานศึกษามีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 15 ตารางวา
สีประจำวิทยาลัย : สีม่วง-สีขาว
ปรัชญาวิทยาลัย : เร่งศึกษา หาความรู้ เชิดชูความดี มีคุณธรรม
วิสัยทัศน์ : ผลิตและพัฒนากำลังคน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี : สร้างองค์ความรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี : มีเป้าหมายชีวิต คิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ
คุณธรรมอัตลักษณ์ : มีวินัย จิตใฝ่อาสา รักษาวัฒนธรรม
พันธกิจ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาสู่สากล
พันธกิจที่ 2 ปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
พันธกิจที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
พันธกิจที่ 4 ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
สถานที่ที่ตั้งวิทยาลัย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี Thonburi Vocational College
เลขที่ 182 ถนนพาณิชยการธนบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-412-3411
โทรสาร : 02-412-3486
เว็บไซต์ : www.thonburi.ac.th
Facebook : @thonburivocationalcollege
E-mail : [email protected]