วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา Vocational National Educational Test (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตีวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3

You are here:
Go to Top