วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จะช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนต้นแบบอย่างยั่งยืนด้วยหลักไตรสิขา

You are here:
Go to Top