ประเภท : โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ...

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกอาหารและโภชนาการ วันที่ 10... [อ่าน : 38 ครั้ง]

ข้อมูล : โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0

มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด 1