ประเภท : โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ
ตัวแทนครูและนักศึกษาสาขาวิชาเท...

ตัวแทนครูและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมปฐมนิเทศร่วมกับครูและนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศ... [อ่าน : 152 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อาชีวธนบุรี 4.0” : iPad in your class ro... [อ่าน : 139 ครั้ง]

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์แ...

ครูและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการสถิติประยุ... [อ่าน : 190 ครั้ง]

การประชุมสัมนาภายใต้โครงการพัฒ...

การประชุมสัมนาภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 239 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริห...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยคุณครูเอกนรินทร์ ภาคะ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ... [อ่าน : 329 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานศูนย์...

ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ สำนั... [อ่าน : 341 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยมี นายวรรณ... [อ่าน : 458 ครั้ง]

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกว...

การศึกษาดูงานสถานประกอบการ [อ่าน : 281 ครั้ง]

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนว...

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 [อ่าน : 217 ครั้ง]

2018 National public speaking...

2018 National public speaking training and competition [อ่าน : 234 ครั้ง]

Train the Trainers Workshop

A Professional Development Programme for Teacher: Train the Trainers Workshop in collaboration betwe... [อ่าน : 258 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฎิบัติการการติดตั้...

การอบรมเชิงปฎิบัติการการติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย Web,DB และ File Sever [อ่าน : 256 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนอ้างอิงและบรรณาน [อ่าน : 278 ครั้ง]

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2D/3D...

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2D/3D Animation ณ Chien Hsin University of Science and Technology ประเทศไต้ห... [อ่าน : 284 ครั้ง]

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ...

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ แผนกวิชาการโรงแรม แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ แผนกอาหารและโภชนาการ วันที่ 10... [อ่าน : 297 ครั้ง]

ข้อมูล : โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 10
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 1
แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการโรงแรม มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการออกแบบ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการตลาด มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการบัญชี มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 3
งานการบัญชี มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานทะเบียน มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานพัสดุ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานสื่อการเรียนการสอน มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานวัดผลและประเมินผล มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานครูที่ปรึกษา มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ทั้งหมด 0

มี โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด 15