ประเภท : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ตัวแทนครูและนักศึกษาสาขาวิชาเท...

ตัวแทนครูและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมปฐมนิเทศร่วมกับครูและนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศ... [อ่าน : 14 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อาชีวธนบุรี 4.0” : iPad in your class ro... [อ่าน : 10 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งสิ่งประดิษฐ์ "โปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง" เข้าร่วมการ... [อ่าน : 29 ครั้ง]

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในแต่ละประเภทวิชา ดังนี้ [อ่าน : 141 ครั้ง]

สาขาวิชาเทคโนโนลยีสารสนเทศ ร่ว...

สาขาวิชาเทคโนโนลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณี บูชามหานที อาชีวศึกษาธนบุรี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน... [อ่าน : 28 ครั้ง]

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเ... [อ่าน : 27 ครั้ง]

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเท... [อ่าน : 27 ครั้ง]

คณะผู้บริหารจาก Shanghai Techn...

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารจาก Shanghai Technical Institute of Electronic and Informatio... [อ่าน : 25 ครั้ง]

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์แ...

ครูและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการสถิติประยุ... [อ่าน : 26 ครั้ง]

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น...

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพม... [อ่าน : 23 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลผู้เ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยนายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบให้ นายเอกนรินทร์ ภาคะ หัว... [อ่าน : 46 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลผู้เ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยนายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบให้ นายเอกนรินทร์ ภาคะ หั... [อ่าน : 41 ครั้ง]

การประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.2...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยนายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบให้ นายประสงค์ หอมจันทร รอ... [อ่าน : 101 ครั้ง]

การประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยนายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบให้ นายประวิทย์ สนับแน่น... [อ่าน : 86 ครั้ง]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด...

โดย นายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมวางแผนจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องก... [อ่าน : 93 ครั้ง]

กิจกรรมอำลาผู้เกษียณอายุราชการ

คุณครูพัทยา จันโทกุล ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ค่ายลูกเส... [อ่าน : 163 ครั้ง]

กิจกรรมเข้าค่ายค่ายพักแรมเดินท...

กิจกรรมเข้าค่ายค่ายพักแรมเดินทางไกล และพิธีประดับแถบ 3 สี ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ครั้งที่ 34 รระหว่... [อ่าน : 145 ครั้ง]

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน"วันมหิด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นตัวแทน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา [อ่าน : 60 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักเรียนทวิภาคีก่อน...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดโครงการการปฐมนิเทศนักเรียนทวิภาคีก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ วันที่ 1... [อ่าน : 53 ครั้ง]

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษั...

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ "รุ่นเป็นเบ้า เป็นแ... [อ่าน : 73 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาการโรงแรม มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการออกแบบ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการตลาด มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการบัญชี มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20
งานพัสดุ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6
งานทะเบียน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานการเงิน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานบุคลากร มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานสวัสดิการ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2

มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 98