ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด...

โดย นายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมวางแผนจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องก... [อ่าน : 31 ครั้ง]

กิจกรรมอำลาผู้เกษียณอายุราชการ

คุณครูพัทยา จันโทกุล ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ค่ายลูกเส... [อ่าน : 96 ครั้ง]

กิจกรรมเข้าค่ายค่ายพักแรมเดินท...

กิจกรรมเข้าค่ายค่ายพักแรมเดินทางไกล และพิธีประดับแถบ 3 สี ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ครั้งที่ 34 รระหว่... [อ่าน : 67 ครั้ง]

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน"วันมหิด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นตัวแทน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา [อ่าน : 18 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักเรียนทวิภาคีก่อน...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดโครงการการปฐมนิเทศนักเรียนทวิภาคีก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ วันที่ 1... [อ่าน : 20 ครั้ง]

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษั...

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ "รุ่นเป็นเบ้า เป็นแ... [อ่าน : 37 ครั้ง]

เรือจ้าง วางพาย สายอาชีพ 2561

กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2561 แด่ครูพัทยา จันโทกุล และครูชวัลกร พฤกษสุขเกษม [อ่าน : 33 ครั้ง]

การประชุมสัมนาภายใต้โครงการพัฒ...

การประชุมสัมนาภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 42 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริห...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยคุณครูเอกนรินทร์ ภาคะ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ... [อ่าน : 49 ครั้ง]

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริย...

เมื่อ วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (อินทนิล 3) ได้ให้บริการจัดกิจกรร... [อ่าน : 52 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจก...

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม อินทนิล 1 ได้ให้บริการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจ... [อ่าน : 60 ครั้ง]

ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม...

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยคุณครูสุนทรี อาจทวีกุล คุณครูเอกนรินทร์ ภาคะ นำนักเรียน ปวช.1 เข้าร... [อ่าน : 57 ครั้ง]

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้รับเกียรติจากนายประสงค์ หอมจันทร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนน... [อ่าน : 199 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการ... [อ่าน : 68 ครั้ง]

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเท...

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกา... [อ่าน : 71 ครั้ง]

ร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาสีขาว ปล...

นำโดยคุณครูสุนีย์ น้าประทานสุข และคณะครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 62 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานศูนย์...

ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ สำนั... [อ่าน : 72 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยมี นายวรรณ... [อ่าน : 67 ครั้ง]

มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number...

แผนกวิชาการบัญชีได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก To BeNumber One 2018 [อ่าน : 70 ครั้ง]

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ

แผนกวิชาการบัญชีนำนักเรียนนักศึกษาศึกษาดูงานสถานประกอบการ [อ่าน : 84 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวกิจกรรม

แผนกวิชาการโรงแรม มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 5
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 2
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการออกแบบ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 2
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการตลาด มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการบัญชี มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 3
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 12
งานพัสดุ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
งานทะเบียน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
งานการเงิน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานบุคลากร มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
งานสวัสดิการ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 2
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 7

มี ข่าวกิจกรรมทั้งหมด 84