ประเภท : ข่าวกิจกรรม
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเท...

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกา... [อ่าน : 25 ครั้ง]

ร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาสีขาว ปล...

นำโดยคุณครูสุนีย์ น้าประทานสุข และคณะครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [อ่าน : 27 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานศูนย์...

ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ สำนั... [อ่าน : 46 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยมี นายวรรณ... [อ่าน : 43 ครั้ง]

มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number...

แผนกวิชาการบัญชีได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก To BeNumber One 2018 [อ่าน : 43 ครั้ง]

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ

แผนกวิชาการบัญชีนำนักเรียนนักศึกษาศึกษาดูงานสถานประกอบการ [อ่าน : 51 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ...

ชมรมวิชาชีพการบัญชี จัดโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 58 ครั้ง]

การนำเสนอโครงการ ระดับ ปวส. สา...

การนำเสนอโครงการ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่าน : 32 ครั้ง]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จก...

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 40 ครั้ง]

ประชุมวิชการเทคโนโลยีบัณฑิต ระ...

การประชุมวิชการนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีว... [อ่าน : 39 ครั้ง]

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 80ปี...

วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ครบรอบ 80ปี ทำบุญใส่บาตร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 33 ครั้ง]

เตรียมพื้นที่ พิธีเตรียมลูกเส...

เตรียมพื้นที่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 พิธีเตรียมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประดับแถบ2สี [อ่าน : 30 ครั้ง]

เข้าพื้นที่ เตรียมโครงการ

เข้าพื้นที่ เตรียมโครงการ “ วันรักต้นไม้แห่งชาติ” วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 35 ครั้ง]

เตรียมพื้นที่โครงการปรับปรุงภู...

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวิทยาลัย วันที่ 2 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 31 ครั้ง]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเก...

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำ... [อ่าน : 36 ครั้ง]

มีวินัย มีระเบียบ ในการใช้รถจั...

เริ่ม มาตรการใช้รถจักรยานยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 1.รถจักรยานยนต์นักเรียนนักศึกษาทุกคันต้องถูกก... [อ่าน : 42 ครั้ง]

มอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ปีการ...

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 [อ่าน : 41 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปี...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 40 ครั้ง]

ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ้ง

เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ปวช.1 - ปวช.3 [อ่าน : 41 ครั้ง]

ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกร...

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2561 [อ่าน : 37 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวกิจกรรม

แผนกวิชาการโรงแรม มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 5
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 2
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการออกแบบ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 2
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการตลาด มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการบัญชี มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 3
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 10
งานพัสดุ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานทะเบียน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
งานการเงิน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานบุคลากร มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
งานสวัสดิการ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 4
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 2
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 6

มี ข่าวกิจกรรมทั้งหมด 70