ประเภท : ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา
  • ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นทั้งปวช.และปวส.ทุกชั้นปีทุกแผนกวิชา[อ่าน : 6 ครั้ง]
  • ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับชั้นปวส.2[อ่าน : 7 ครั้ง]
  • การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี[อ่าน : 5 ครั้ง]
  • ประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษาเข้าใช้บริการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตในชั่วโมง IT แจ้งนักเรียนนักศึกษาเข้าใช้บริการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ในชั่วโมง IT เวลา 08.30 น. - 12.00 น. พักเที่ยง 1 ชม. 13.00 น. - 16.30 น.[อ่าน : 33 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

งานพัสดุ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานทะเบียน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานการเงิน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานบุคลากร มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานสวัสดิการ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 2
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 1

มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 4