ประเภท : วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์
แฟ้มสะสมผลงานอิเลคทรอนิกส์

การเก็บผลงานของนักเรียนอย่างเป็นระบบในแฟ้มสะสมผลงานอิเลคทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Site ช่วยให้เก... [อ่าน : 33 ครั้ง]

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน [อ่าน : 30 ครั้ง]

มิติใหม่ของการสอบ

เปลี่ยนการสอบแบบเดิมๆ ให้ไม่น่าเบื่อ โดยใช้เครื่องมือสำหรับสร้างแบบทดสอบออนไลน์ Plickers [อ่าน : 58 ครั้ง]

ข้อมูล : วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 3

มี วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 3