ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ ดังนี้
     1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     3. ระดับ ปริญญาตรี

 

 


รายละเอียด สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า แบ่งเป็น 4 ประเภทวิชา 11 สาขาวิชา ใช้เวลาเรียน 3 ปี ดังนี้

 

     1.1 ประเภทวิชา พณิชยกรรม แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา ดังนี้
            - สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            - สาขาวิชา การบัญชี
            - สาขาวิชา การตลาด
            - สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

 

     1.2 ประเภทวิชา ศิลปกรรม แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ดังนี้
            - สาขาวิชา ออกแบบ
            - สาขาวิชา วิจิตรศิลป์
            - สาขาวิชา การถ่ายภาพ และวีดีทัศน์

 

     1.3 ประเภทวิชา คหกรรม แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ดังนี้
            - สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  (ปกติ)
            - สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  (ทวิภาคี)
            - สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ
            - สาขาวิชา ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 
     1.4 ประเภทวิชา อุตสหกรรมท่องเที่ยว แบ่งเป็น 1 สาขาวิชา ดังนี้
            - สาขาวิชา การโรงแรม

 


2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แบ่งเป็น 5 ประเภทวิชา 11 สาขาวิชา ใช้เวลาเรียน 2 ปี ดังนี้

 

     2.1 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา ดังนี้
             สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
             - สาขาวิชา การบัญชี
             - สาขาวิชา การตลาด
             สาขาวิชา ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

 

     2.2 ประเภทวิชา ศิลปกรรม แบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้
             - สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
             - สาขาวิชา การถ่ายภาพและวิดีทัศน์

 

     2.3 ประเภท วิชาคหกรรม แบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้
             - สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
             - สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
             - สาขาวิชา การบริหารงานคหกรรมศาตร์

 

     2.4 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แบ่งเป็น 1 สาขาวิชา ดังนี้
             สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

     2.5 ประเภทวิชา อุตสหกรรมท่องเที่ยว แบ่งเป็น 1 สาขาวิชา ดังนี้
             - สาขาวิชา การโรงแรมและการบริการ

 


 
3. ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)  คือ รับสมัครผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น  1 ประเภทวิชา 1 สาขาวิชา ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี คือ
       3.1 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็น 1 สาขาวิชา ดังนี้
         - สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ