ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

งบประมาณ 61