ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
 
สรุปจำนวนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
            ข้อมูล ณ  17  สิงหาคม  2561
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา ห้อง ครูที่ปรึกษา ชาย หญิง รวม ประเภทวิชา
ปวช.1 พาณิชยกรรม การบัญชี ชกบ.1 ครูสุวารี 2 17 19  
      ทบช.1 ครูอำภา 9 13 22 41
    การตลาด ชกต.1 ครูรุ่งนภา 11 22 33 33
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชคพ.1/1 ครูนจิรัตน์ 21 18 39  
      ชคพ.1/2 ครูสุนทรี 26 18 44 83
    ธุรกิจค้าปลีก ชธค.1/1(ทวิ) ครูจารุวรรณ 7 20 27 27
    รวมพาณิชยกรรม 76 108 184 184
  ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วศ.1 ครูบรรพต 13 8 21 21
    ออกแบบ อบ.1 ครูอรุณ 24 17 41  
      ทอบ.1 ครูสิงห์คาร 25 6 31 72
    ถ่ายภาพ ถภ.1 ครูสุธิดา 12 7 19 19
    รวมศิลปกรรม 74 38 112 112
  คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ คฟ.1 ครูอุไร 1 4 5 5
    อาหารและโภชนาการ คอ.1/1 ครูสุนิสา 8 18 26  
      คอ.1/2 ครูอัญธิกา 11 9 20  
      คอ.1 (S&P) ครูปริญา 3 4 7 53
    ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ คท.1 ครูชนิสรา 6 6 12 12
    การโรงแรม ชกร.1 ครูสรัญญา 4 25 29 29
    รวมคหกรรม 33 66 99 99
รวมนักเรียนระดับ ปวช.1 จำนวน  183 212 395 395

 


ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา ห้อง ครูที่ปรึกษา ชาย หญิง รวม ประเภทวิชา
ปวช.2 พาณิชยกรรม การบัญชี ชกบ.2 ครูอำภา 1 21 22  
      ทบช.2 ครูวุทธิดาวัลย์ 12 30 42 64
    การตลาด ชกต.2 ครูนิภาพร 5 19 24 24
    คอมพิวเตอร์ ชคพ.2/1 ครูมนัสรี 11 20 31  
      ชคพ.2/2 ครูเสาวภา 19 12 31 62
    ธุรกิจค้าปลีก ชธค.2/1(ทวิ) ครูชวัลกร 3 5 8  8
    รวมพาณิชยกรรม 51 107 158 158
  ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วศ.2 ครูนุชชลา 11 4 15 15
    ออกแบบ อบ.2 ครูอุมาภรณ์ 16 12 28  
      ทอบ.2 ครูสายฝน 2 9 11 39
    ถ่ายภาพ ถภ.2 ครูกษิดิศ 13 5 18 18
    รวมศิลปกรรม 42 30 72 72
  คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ คฟ.2 ครูนันทวัน 1 4 5 5
    อาหาร คอ.2/1 ครูชัชชฎา 3 18 21  
      คอ.2/2 ครูสุณิสา 6 10 16  
      คอ.2 (S&P) ครูสุณิสา 2 3 5 42
    ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ คท.2/1 ครูนฤมล 1 7 8 8
    รวมคหกรรม 13 42 55 55
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม ชกร.2 ครูกันญาภัค 5 11 16  
    รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 11 16 16
รวมนักเรียนระดับ ปวช.2 จำนวน  111 190 301 301

 

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา ห้อง ครูที่ปรึกษา ชาย หญิง รวม ประเภทวิชา
ปวช.3 พาณิชยกรรม การบัญชี ชกบ.3 ครูลวัณรัตน์ 1 28 29  
      ทบช.3 ครูลวัณรัตน์ 2 16 18 47
    การตลาด ชกต.3 ครูปิยนันท์ 9 14 23 23
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชคพ.3/1 ครูสุนีย์ 11 14 25  
      ชคพ.3/2 ครูปนัดฐา 20 6 26 51
    ธุรกิจค้าปลีก ชธค.3(ทวิ) ครูปิยะเนตร 1 8 9 9
    รวมพาณิชยกรรม 44 86 130 130
  ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ วศ.3 ครูมณฑป 13 13 26 26
    ออกแบบ อบ.3/1 ครูวรนารถ 12 9 21  
      อบ.3/2 ครูนิรุต 5 10 15  
      ทอบ.3 ครูนิรุต 18 5 23 59
    ถ่ายภาพ ถภ.3 ครูวิทยา 11 9 20 20
    รวมศิลปกรรม 59 46 105 105
  คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ คฟ.3 ครูอุไร 1 5 6 6
    อาหารและโภชนาการ คอ.3/1 ครูนุชนาถ 3 22 25  
      คอ.3/2 ครูนิภา 5 14 19  
      คอ.3(ทวิ) ครูนุชนาถ 0 5 5 49
    ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ คท.3/1 ครูนฤมล 0 7 7 7
    คหกรรมเพื่อการโรงแรม คท.3/2 ครูวิภาพร 0 14 14 14
    รวมคหกรรม 9 67 76 76
รวมนักเรียนระดับ ปวช.3 จำนวน  112 199 311 311
รวมนักเรียนระดับ ปวช. ทั้งสิ้น จำนวน  406 601  1,007 1,007

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา ห้อง ครูที่ปรึกษา ชาย หญิง รวม ประเภทวิชา
ปวส.1 บริหารธุรกิจ การบัญชี สกบ.1 ครูจารุวรรณ 0 6 6 6
    การตลาด สกต.1 ครูสุลัดดา 7 9 16 16
    การจัดการธุรกิจค้าปลีก สธค.1(ทวิ) ครูกานดา 9 9 18 18
    รวมบริหารธุรกิจ 16 24 40 40
  ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต สคก.1/1 ครูพัทยา 12 12 24 24
    คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สคก.1/2 ครูวรรณสิริ 16 9 25 25
    เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สถภ.1 ครูกษิดิศ 8 3 11 11
    รวมศิลปกรรม 36 24 60 60
  คหกรรม อาหารและโภชนาการ สคอ.1 ครูจิตติกร 7 11 18 18
      สคอ.1(ทวิ) ครูจิตติกร 0 0 0  
    การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ สคท.1 ครูนฤมล 0 4 4 4
    รวมคหกรรม 7 15 22 22
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ สทส.1 ครูเสาวลักษณ์ 3 3 6 6
    รวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 3 6 6
    รวมนักเรียนระดับ ปวส.1 จำนวน  62 66 128 128

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา ห้อง ครูที่ปรึกษา ชาย หญิง รวม ประเภทวิชา
ปวส.2 บริหารธุรกิจ การตลาด สกต.2 ครูกัญญา 6 10 16 16
    การจัดการธุรกิจค้าปลีก สธค.2/1(ทวิ) ครูองอาจ 6 0 6 6
    รวมบริหารธุรกิจ 12 10 22 22
  ศิลปกรรม คอม ฯ  กราฟิกอาร์ต สคก.2 ครูศรสวรรค์ 15 5 20 20
    เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สถภ.2 ครูปณิต 9 4 13 13
    รวมศิลปกรรม 24 9 33 33
  คหกรรม อาหารและโภชนาการ สคอ.2 ครูจิตติกร 1 5 6  
    รวมคหกรรม 1 5 6 6
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ สทส.2 ครูอาทิตย์ 5 0 5 5
    รวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 0 5 5
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ สกร.2 ครูกันญาภัค 1 3 4 4
    รวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 3 4 4
รวมนักเรียนระดับ ปวส.2 จำนวน  43 27 70 70
รวมนักเรียนระดับ ปวส. ทั้งสิ้น จำนวน  105 93 198 198

ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา ห้อง ครูที่ปรึกษา ชาย หญิง รวม ประเภทวิชา
ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทลบ.1 ครูอาทิตย์ 4 1 5  
    รวม ทลบ.1 จำนวน   4 1 5 5
  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทลบ.2 ครูอาทิตย์ 5 1 6  
    รวม ทลบ.2 จำนวน  5 1 6 6
รวมนักศึกษาระดับ ป.ตรี ทั้งสิ้น จำนวน  9 2 11 11
                 

สุรปผลรวมทุกระดับ ชาย หญิง รวม ประเภทวิชา
รวมนักเรียนระดับ ปวช.1 จำนวน 183 212 395 395
รวมนักเรียนระดับ ปวช.2 จำนวน 111 190 301 301
รวมนักเรียนระดับ ปวช.3 จำนวน 112 199 311 311
รวมนักเรียนระดับ ปวช. ทั้งสิ้น จำนวน  406 601 1,007 1,007
รวมนักเรียนระดับ ปวส.1 จำนวน 62 66 128 128
รวมนักเรียนระดับ ปวส.2 จำนวน 43 27 70 70
รวมนักเรียนระดับ ปวส. ทั้งสิ้น จำนวน  105 93 198 198
รวมนักศึกษาระดับ ป.ตรี จำนวน 9 2 11 11
รวมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทั้งสิ้น จำนวน  9 2 11 11
รวมทุกระดับ ปวช. + ปวส. + ป.ตรี ทั้งสิ้น จำนวน  520 696 1,216 1,216

     (นางสาวมนัสรี  สังข์เผื่อน)
     ผู้รับรองข้อมูล
     ข้อมูล ณ  17  สิงหาคม  2561