ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

อัตรากำลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี มีบุคลากรทั้งสิ้น          ๙๔         คน
ก. ข้าราชการ                                                                   ๕๓        คน
                     ๑. ผู้บริหาร                                                  ๔         คน
                     ๒. ข้าราชการครู                                           ๔๗        คน
                     ๓. ข้าราชการพลเรือน                                       ๒         คน

ข. ลูกจ้างประจำ                                                                   ๖         คน
                     ๑. ทาหน้าที่สอน                                               -         คน
                     ๒. ทั่วไป/สนับสนุน                                           ๖        คน

ค. พนักงานราชการ                                                               ๕        คน
                     ๑. ทำหน้าที่สอน                                              ๔        คน
                     ๒. ทั่วไป/สนับสนุน                                          ๑        คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว                                                                 ๓๐      คน
                     ๑. ทำหน้าที่สอน                                               ๘       คน
                     ๒. ทั่วไป/สนับสนุน                                          ๒๒      คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ                                       -      คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น                                 -      คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง                                                       -      คน