ข้อมูลบุคลากร
จำนวนบุคลลากรทางการศึกษา จำนวน
บุคลากรทางการศึกษา 94
ผู้บริหาร 4
ข้าราชการครู 47
ข้าราชการพลเรือน 2
ลูกจ้างประจำ 6
พนักงานราชการ 5
ลูกจ้างชั่วคราว 30
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน  จำนวน
ผู้บริหารการศึกษา  1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี  1
ฝ่ายวิชาการ  17
ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ  28
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  30
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  27
แผนกวิชาสามัญสัมพันธุ์  11
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 
แผนกการบัญชี 2
แผนกการตลาด 10
แผนกธุรกิจค้าปลีก 2
แผนกวิจิตรศิลป์ 2
แผนกการออกแบบ 3
แผนกการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ 2
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3
แผนกอาหารและโภชนา 5
แผนกคหกรรมศาตร์ 3
แผนกแฟชั่นและสิ่งทอ 2
แผนกการโรงแรม 2
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
งานบริหารงานทั่วไป  3
งานทะเบียน  5
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  4
งานการเงิน  4
งานวิทยาการห้องสมุด  2
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  5
งานประชาสัมพันธ์  1
งานครูที่ปรึกษา  4
งานบัญชี  3
งานพัสดุ 5
งานสวัสดิการนักศึกษา  2
งานอาคารสถานที่  13
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  4
งานวัดผลและประเมินผล  3
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  5
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  3
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  6
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  6
งานปกครอง  5
งานวางแผนและงบประมาณ  3
งานสื่อการเรียนการสอน  2
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  4
งานความร่วมมือ  4
ผู้ดูแลระบบหลัก 2