ข้อมูลสถานศึกษา
  ประวัติ ความเป็นมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 เดิมชื่อโรงเรียนการช่างเย็บเสื้อผ้าวัดหงส์รัตนาราม ตั้งอยู่ที่วัดหงส์รัตนาราม อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าระดับอาชีวศึกษาตอนต้น เรียน 2 ปี รับผู้สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 นางองุ่น หุราพันธ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

      ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ย้ายมาอยู่วัดอรุณราชวรารามเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสตรีธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรการช่างสตรีระดับอาชีวศึกษาตอนต้น รับผู้สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 และระดับอาชีวศึกษาตอนกลางรับผู้สำเร็จอาชีวศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนต้น นางนนทพิทยพิลาศ (เสงี่ยม โรจนสมิต) ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และในปีการศึกษา 2499 เปิดหลักสูตรการช่างสตรีระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงเพิ่มขึ้น

      ในปีการศึกษา 2500 เปลี่ยนเป็นหลักสูตรการช่างสตรีระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นเรียน 2 ปี และระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายเรียน 3 ปี มีการเปลี่ยนหลักสูตรมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งปีการศึกษา 2510 รับผู้สาเร็จชั้น ม.6 และ ม.ศ.3 เข้าเรียนสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

      โรงเรียนการช่างสตรีธนบุรีได้ย้ายมาอยู่ปัจจุบันที่เลขที่ 182 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2515 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาธนบุรีในปีการศึกษา 2516 และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522

 


ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า ธ น บุ รี
T h o n b u r i  V o c a t i o n a l  C o l l e g e
๑๘๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ ซอยพาณิชยการธนบุรี
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ โทร. ๐๒ – ๔๑๒๓๔๑๑
โทรสาร โทร. ๐๒ – ๔๑๒๓๔๘๖
เว็บไซต์ http://www.thonburi.ac.th/
อีเมลล์ bangkok๐๗@vec.mail.go.th

          เนื้อที่ของสถานศึกษา มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐ ไร่ ๑๕ ตารางวา มีอาคาร รวมทั้งสิ้น ๙ หลัง มีห้องทั้งสิ้น ๘๒ ห้อง ได้แก่

       
  ๑. อาคาร ๑ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จานวน ๑๓ ห้อง ได้แก่ ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร สำนักงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพสถานศึกษา สำนักงานพัสดุ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
          ๒. อาคาร ๒ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ จานวน ๙ ห้อง ได้แก่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
          ๓. อาคาร ๕ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้แก่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการเลขานุการ ห้องพยาบาล ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมอินทนิล ๑ และอินทนิล ๒ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเครื่องใช้สำนักงาน พิมพ์ดีดอังกฤษ
          ๔. อาคาร ๖ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้แก่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และการออกแบบ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจิตรกรรม ศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและพาณิชศิลป์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเขียนแบบ และออกแบบนิเทศศิลป์
          ๕. อาคาร ๗ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้แก่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการประติมากรรม และเครื่องเคลือบดินเผา ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวาดเขียน และถ่ายภาพสี ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการถ่ายภาพและห้องมืด
          ๖. อาคาร ๘ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาผ้าแฟชั่นและสิ่งทอ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองระบบมัลติมีเดีย ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการบัญชี ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการตลาด
          ๗. อาคาร ๙ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต ห้องเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง
          ๘. อาคารปฏิบัติการวิชาชีพ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้แก่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชา คหกรรมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการครัวต้นแบบ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคหกรรมโรงแรม ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคหกรรมโรงแรม

 


แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี


แผนผังอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 

แผนผังอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี