ปรัชญาสถานศึกษา

ปรัชญาวิทยาลัย

เร่งศึกษา หาความรู้ เชิดชูความดี มีคุณธรรม