ผู้บริหารสถานศึกษานายวรรณยุทธ  จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี