ผู้บริหารสถานศึกษานายเจนวิทย์  ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี