ประเภท : ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา
  • แจ้งนักเรียนเรื่องกรอกเอกสารเบิกเงินค่าอุปกรณ์เรียนฟรี ตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบ[อ่าน : 28 ครั้ง]
  • ขอแจ้งนักเรียนเปลี่ยนระบบดูแลผู้เรียนใหม่ โดยสามารถติดตั้ง App: School Bright วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้เปลี่ยนระบบดูแลผู้เรียนใหม่ โดยได้นำระบบดูแลผู้เรียน ผ่าน App: School Bright ในโทรศัพท์มือถือ Smartphone[อ่าน : 59 ครั้ง]
  • ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้วันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2561 นี้ เวลา 08.30 น. ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี[อ่าน : 93 ครั้ง]
  • เรือจ้าง วางพาย สายอาชีพ 2561 กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2561 แด่ครูพัทยา จันโทกุล และครูชวัลกร พฤกษสุขเกษม[อ่าน : 71 ครั้ง]
  • กำหนดโครงการกิจกรรม "Big Cleaning Day" ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี[อ่าน : 69 ครั้ง]
  • กำหนดการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และพิธีประจำกองประดับแถบ 3 สี ของลูกเสือเนตรนารีครั้งที่ 34 ประจำป... ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี[อ่าน : 126 ครั้ง]
  • ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นทั้งปวช.และปวส.ทุกชั้นปีทุกแผนกวิชา[อ่าน : 108 ครั้ง]
  • ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับชั้นปวส.2[อ่าน : 109 ครั้ง]
  • การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี[อ่าน : 109 ครั้ง]
  • ประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษาเข้าใช้บริการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตในชั่วโมง IT แจ้งนักเรียนนักศึกษาเข้าใช้บริการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ในชั่วโมง IT เวลา 08.30 น. - 12.00 น. พักเที่ยง 1 ชม. 13.00 น. - 16.30 น.[อ่าน : 132 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

งานพัสดุ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 1
งานทะเบียน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 1
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานการเงิน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 1
งานบุคลากร มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานสวัสดิการ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 2
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 1
งานการบัญชี มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ทั้งหมด 0

มี ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 10