ประเภท : ข่าวสำหรับครูและบุคลากร
  • แจ้งครูสายงานการสอนทุกท่าน กรอกข้อมูลการปะเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ด่วนที่สุ... กรอกข้อมูลการปะเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ออนไลน์ [อ่าน : 396 ครั้ง]
  • ขอเชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 151 ครั้ง]
  • ด่วน เรียนหัวหน้าแผนกวิชา/หัวหน้างานทราบ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงการศึกษา /งบประมาณ/อุดหนุน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561[อ่าน : 126 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวสำหรับครูและบุคลากร

งานพัสดุ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 1
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานทะเบียน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานการเงิน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานบุคลากร มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานสวัสดิการ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0
งานการบัญชี มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ทั้งหมด 0

มี ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด 3